HU   RO

 

 

Különgyűjteményeink

OOA Hargita Megyei Könyvtár különgyűjteményeit a Dokumentációs részlegen helyeztük el. E gyűjtemények alapját a Csíki Székely Múzeumtól 1978-ban átvett állományok képezik. Jelenleg mintegy 22000 könyvtári dokumentum, könyvek, időszaki kiadványok, aprónyomtatványok, kéziratok tartoznak az itt elhelyezett gyűjteményekhez, amelyeket fokozatosan gyarapítottunk vásárlásból, adományokból , illetve a könyvtárunkban már a gyűjtemények kialakítása előtt megtalálható 1945 előtti kiadványokkal. Kölöngyűjteményeink elhelyezésénél figyelembe vettük a dokumentumok eredetét, így jött létre az alábbi elrendezés:

OO1. A ferences gyűjtemény

OOA Csíksomlyói Ferences Rendház Könyvtárának története a XV. századig nyúlik vissza, az egyetlen máig fennmaradt középkori, erdélyi katolikus egyházi könyvtár. Ma a ferences könyvtár legértékesebb, régi könyvanyaga, a Csíki Székely Múzeum gyűjteményeiben található, elsősorban XV-XVIII. századi kéziratos és nyomtatott könyvek, amelynek különleges értékei a múzeum keretében végzett kutatómunka eredményeként váltak ismertté. 1978-ban a múzeum a megyei könyvtár ekkor létrehozott dokumentációs részlegének adta át a ferences gyűjtemény újabbkori állományát, szám szerint 10455 kiadványt, amelyek elsősorban 1850 utáni kiadott könyvek és időszaki kiadványok.

OO2. A gimnáziumi gyűjtemény

OOA Csíkszeredai Római Katolikus Gimnázium, 1911-ben költözött Csíksomlyóról mai impozáns székhelyére (jelenlegi Márton Áron Gimnázium ). A ferences szerzetesek által már a XV. században megkezdett oktatás folytatója a gimnázium, az iskola könyvtáráról a legkorábbi fennmaradt említés 1630-ból való. A későbbi somlyói gimnáziumi könyvtár állományának alakulásáról a XIX. század közepétől rendelkezünk adatokkal. Csíkszereda könyvtári múltját idéző összeállításunkban ezekből az adatokból is válogattunk. A gimnázium államosítása utáni időszakban, az 1950-es években a könyvállomány és a folyóiratok nagyobb részét a múzeum vette megőrzésébe. E gyűjtemény régebbi anyaga - mintegy 1100 kötet- ma is a Csíki Székely Múzeumban található. Viszont újabbkori, főként 1850 után kiadott köteteit 1978-ban a múzeum átadta a megyei könyvtárnak. Ekkor mintegy 5800 dokumentum, könyvek, folyóiratok és iskolai értesítők gyűjteménye került állományunkba. Mindkét könyvtári gyűjtemény része egy-egy régebbi, nagy múlttal rendelkező helyi könyvtárnak, állományukat ma megosztva őrzi a múzeum, a megyei könyvtár, a csíksomlyói ferences rendház , valamint a gimnázium jogutódja, a mai Márton Áron Gimnázium. Elhelyezésüknél provenienciájukat figyelembe véve, külön raktári jelzetet kaptak könyvtárunkban a ferences, illetve a gimnáziumi gyűjtemények részét képező kötetek.

OO3. 1945 előtt kiadott könyvek, időszaki kiadványok, amelyek nem tartoznak a két említett különgyűjteményhez, különböző forrásokból származnak: adományokból, vagy a gyűjtemények jellegéhez igazodó beszerzések révén kerültek könyvtárunkba, valamint a gyűjtemények kialakítása előtt könyvtárunkban meglévő, 1945 előtt kiadott dokumentumok. Tartalmi szempontból változatos gyűjtemények. A kiadványok közt minden téma, szakterület megtalálható. A ferences és a gimnáziumi gyűjtemény egyaránt gazdag katolikus egyházi kiadványokban, egyháztörténeti munkákban, ugyanakkor a magyar irodalomtörténet és irodalom, valamint a történelem eléggé gazdagon reprezentált. Keletkezési idejüket tekintve a dokumentumok nagyrészt XIX. századi és a XX. század első feléből való könyvek és időszaki kiadványok. A gimnáziumi gyűjtemény több mint 900 darab iskolai értesítőt tartalmaz, 1945 előtt működött iskolák értesítőit, a csíksomlyói, majd csíkszeredai gimnáziumi értesítők majdnem teljes gyűjteményével rendelkezünk, 1880-tól kezdődően. Viszonylag nagy számban találhatók e gyűjteményekben időszaki kiadványok, ezek nagyrészt XIX -XX. századi folyóiratok (1945-ig). Az itt fellelhető XIX. századi erdélyi lapok, folyóiratok közül megemlíthetjük a Nemzeti Társalkodó, Erdélyi Híradó, Erdély, Erdélyi Múzeum, Ellenzék egyes évfolyamait.

OOAz 1918 utáni erdélyi magyar időszaki kiadványok közül több jelentős lap megtalálható. Például: Erdélyi Helikon, Erdélyi Irodalmi Szemle, Erdélyi Iskola, Erdélyi Múzeum, Hitel, Korunk, Pásztortűz, hogy csak néhány jelentősebbet említsünk. Sajnos teljes kollekcióval alig rendelkezünk. Az 1918 utáni Románia területén megjelent magyar nyelvű, különböző tárgyú és típusú kiadványok a huszadik századi erdélyi magyar művelődéstörténet, tudománytörténet, könyvkiadás- és nyomdatörténet kutatására is lehetőséget nyújtanak.

OOA régi könyv kategóriájába tartozó 1800 előtt nyomtatott, illetve Románia területén 1830-ig nyomtatott dokumentumok is fellelhetők gyűjteményeinkben. Szám szerint 112 kötet. Ezek közt 44 régi erdélyi nyomtatvány: egy XVII. századi, 24 XVIII. századi, 19 XIX. századi, 1830 előtt nyomtatatott könyv. Kolozsvári, nagyváradi, nagyszebeni és nagyenyedi nyomdák termékei, magyar, latin és német nyelvű könyvek. Legrégebbi, Erdély területén nyomtatott könyvünk az 1653-ban, Nagyváradon, Szenczi Kertész Ábrahám által nyomtatott Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et partium Hungariae Eidem Annexarum című erdélyi törvénygyűjtemény. Gyűjtjük és nyilvántartjuk a megyénk területén 1945 előtt működött nyomdák kiadványait, jelenleg közel háromszáz ilyen kiadványt tartunk számon, ezek nyomdák, illetve kiadók szerint is visszakereshetők számítógépes adatbázisban is.

OOKülöngyűjteményeink muzeális és helytörténeti értéket képviselnek a két nagymúltú könyvtár állományához tartozás révén. Ugyanakkor a kötetekben számos érdekesség, ex librisek, possessor jegyek, dedikációk, bejegyzések találhatók. Első kiadások, ritka és bibliofil kiadások is fellelhetők, amelyek a nyomda- és könyvkiadástörténet szempontjából értékesek.

OOA tájékoztatást az állományt feltáró katalógusok - a dokumentációs részleg betűrendes és szakkatalógusa- valamint kézikönyvek és adattárak, bibliográfiák is segítik. Folyamatosan épül a számítógépes adatbázis, amelybe visszamenőlegesen konvertáljuk a cédulakatalógusok adatait. Gyűjteményeink különböző irányú és tárgyú kutatások számára nyújthatnak lehetőséget, mindenekelőtt az erdélyi történelem, művelődéstörténet és tudománytörténet különböző korszakainak tanulmányozására, és a helytörténeti kutatások számára.

Lap tetejére

 


created by Miniweb 2005