HU   RO

 

 

képek

Helyismereti gyűjtemény

A helyi információk iránti igény a tudományos kutatásban, a közélet és a mindennapi élet területén egyaránt jelen van. A könyvtári helyismereti tevékenység hozzájárulhat a lokális-regionális információk összegyűjtéséhez, feltárásához, közzétételéhez. A Hargita Megyei Könyvtárban az 1990-es évektől tudatosan törekszünk a helyismeret területén lényeges információt hordozó dokumentumok gyűjtésére és feltárására. Ezen a területen a tudományos kutatás igényeiből indulunk ki. Segítséget nyújthatunk helyismereti monográfiák összeállításához, valamint különböző tudományok területén végzett, elsősorban történeti irányú regionális kutatásokhoz is. Ugyanakkor az iskolai oktatás, a műemlékvédelem, természetvédelem, turizmus, közélet, publicisztika területén (pl. megemlékezések, évfordulók), a családfakutatásban, vagy bármely más területen jelentkező helyi információkérésnek igyekszünk eleget tenni.

A dokumentációs részleg régi állományában, különgyűjteményeiben számos helytörténeti tartalmú dokumentum és régebbi helyi kiadvány megtalálható, ezért kiemeltük és mélyebben feltártuk az erdélyi, székelyföldi és Hargita megyei vonatkozású anyagot. Ezt kiegészítve itt gyűjtjük a helyi-regionális vonatkozású kurrens dokumentumok egy-egy példányát is. A helyismereti anyag külön kezelését szükségessé teszi a dokumentumok védelme, a régebbi dokumentumok jórészt ma már pótolhatatlanok. A helyismereti vonatkozású kurrens kiadványok egy-egy példányát megőrzésre szánjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a használók lehetőleg egy helyen érjék el az e területen jelentősebb információtartalmú dokumentumokat.

A gyűjtőkörbe tartozik:
Mindenfajta dokumentum, amely Hargita megyének, vagy a megye valamely tájegységének, településének társadalmi, gazdasági jelenségeivel, földrajzával, történetével, néprajzával, művelődésével, kulturális életével foglalkozik. Bármely típusú dokumentum ide tartozik, a helyi tartalom a meghatározó szempont, tematikai határok nélkül, akár a múltra, akár a jelenre vonatkozó információ hordozója. A jelenkori Hargita megye területére, továbbá a történeti Csík, Gyergyó és Kászon, valamint Udvarhelyszék területére, Székelyföldre vonatkozó információt tekintjük lokális-regionális vonatkozásúnak. Kiemelt helyen gyűjtjük a Csíkszeredára vonatkozó helytörténeti- helyismereti tartalmú bármely dokumentumot, a megjelenés helyétől és idejétől függetlenül. Továbbá gyűjtjük a Székelyföld és Erdély történetére, helytörténetére, művelődéstörténetére vonatkozó munkákat, amelyek megyénk területére, egyes tájegységeire, illetve településeire vonatkozóan releváns információkat hordoznak. A gyűjteményhez tartoznak könyvek, monografikus és gyűjteményes munkák, kézikönyvek, különböző adattárak, statisztikák, névtárak, bibliográfiák, időszaki kiadványok, (folyóiratok, napilapok, intézmények évkönyvei, tájékoztatói), aprónyomtatványok, térképek, ugyanakkor hordozójától függetlenül bármely jelentős helyi információtartalommal rendelkező kiadvány (pl. elektronikus dokumentum).

A helyismeret területén fontos a helyi időszaki kiadványok gyűjtése, a helyi román és magyar nyelvő napilapokat, folyóiratokat a Sajtó részleg gyűjti, és őrzi meg egy-egy példányukat. A Csíkszeredában megjelenő két napilap - a Hargita Népe és az Adevărul Harghitei - tartalmi feltárását a kurrens sajtócikk-bibliográfia folyamatos építése révén biztosítjuk, amelynek több évtizedes hagyománya van. Visszamenőlegesen, az 1990 előtti lapelődök cikkeire vonatkozó információk is visszakereshetők a bibliográfiában. A Csíkszeredában 1997 óta megjelenő Székelyföld című kulturális folyóirat helyismereti vonatkozású anyagát is feltárjuk. Gyűjteményeink értékes részét képezik az 1945 előtt Hargita megye területén működött nyomdák kiadványai, köztük könyvek, iskolai évkönyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok, (ezeket tartalmuktól függetlenül gyűjtjük). Jelenleg közel háromszáz ilyen kiadványt tartunk számon, közülük 178-at Csíkszeredában nyomtattak. Ezek kiadók, illetve nyomdák szerint számítógépes adatbázisban is visszakereshetők. A Csíksomlyón, Kájoni János ferences szerzetes által 1676-ban alapított könyvsajtó kiadványai közül tíz található meg könyvtárunkban, amelyek közül kettő XVIII. századi nyomtatvány. Gyűjteményünkben négy kéziratot is őrzünk, ezek XVIII-XIX. századi csíki és háromszéki falujegyzőkönyvek, a helytörténeti kutatások számára tartalmaznak értékes adatokat. A helyi kötődésű jelentősebb személyiségek, tudósok, művészek, alkotók munkásságára, életére vonatkozó fontosabb műveket, bibliográfiákat is gyűjtjük. A helyi szerzők 1945 előtt megjelent szépirodalmi munkái- függetlenül a kiadás helyétől- ugyancsak gyűjteményünkhöz tartoznak. (Megjegyzés: A jelenkori helyi szerzők szépirodalmi műveit és a róluk szóló irodalmat a szépirodalmi részlegen gyűjtjük).
A helyi-regionális információk visszakeresését helyismereti katalógusaink teszik lehetővé, folyamatban van a számítógépes helyismereti adatbázis építése is, célunk visszamenőlegesen beépíteni a helyismereti cédulakatalógusokban feltárt régebbi dokumentumok adatait is. A helyi jellegű információk tematikus és földrajzi szempontok szerint is visszakereshetők az adatbázisban. A Hargita megyében született, vagy életük jelentős idejét itt töltött személyiségek adatait is nyilvántartjuk életrajzi katalógusunkban. Tervezzük egy megyei életrajzi adatbázis létrehozását is.

Lap tetejére

 

Helyismereti gyűjteményünk 1945 előtti anyagából,megyénk területén működött nyomdák kiadványai, helyi szerzők munkái:

1. Szépvízi Balázs Béla:
A székely nemzet története.
Csíkszereda. Vákár Lajos nyomdája, 1943
2. Laji Bá [Színi Lajos]:
Az őzolló. Szopos Sándor rajzaival. Gyergyószentmiklós. Sándory Mihály könyvnyomdája, 1926
3. Lévai Lajos: Lengyelfalva,Báró Orbán Balázs szülőfaluja. Székelyudvarhely. Könyvnyomda R.T., 1935
4. Ki volt Orbán Balázs? Emlékezés a legnagyobb székelyre... Székelyudvarhely. Globus nyomda, 1929
5. Ki volt Orbán Balázs? Emlékezés a legnagyobb székelyre... Székelyudvarhely. Globus nyomda, 1929
6. Mihály László Barna: Öröktűz versek. Csíkszereda. Vákár nyomda, 1928

created by Miniweb 2005