HU   RO

 

 

Kronológiai adatok a csíkszeredai könyvtárak történetéhez

OOHa Csík könyvtári múltjáról beszélünk, a Csíksomlyói Ferences Rendház Könyvtárát kell említenünk elsőként, amelynek története a XV. századra nyúlik vissza. A székelyföldi könyvkultúra műemléke, az egyetlen máig fennmaradt középkori erdélyi katolikus egyházi könyvtár. Másik nagymúltú könyvtárunk, az ugyancsak Csíksomlyón, a ferencesek által a kolostor mellett alapított iskola, a későbbi Római Katolikus Gimnázium könyvtára, amelynek könyveiről 1630-ból ismeretes az első feljegyzés. Ma mindkét műemlékkönyvtár legértékesebb, régi könyvanyaga a Csíki Székely Múzeum gyűjteményeiben található, történetüket, értékeiket a múzeumban végzett kutatómunka eredményeként kiadványok tárják fel. E könyvtárak újabbkori, elsősorban XIX. századi könyvanyaga került a Hargita Megyei Könyvtárba, ahol különgyűjteményként kezeljük, tárjuk fel, és bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére.

OOCsíkszeredában és környékén nyilvános könyvtári kezdeményezésekről a XIX. század közepétől ismerünk rögzített adatokat. A polgárosodó életformával függ össze az olvasótársaságok, olvasóegyletek létrehozása Csíkban is. Néhány fontosabb eseményt kiemelve állt össze, mintegy évszázadnyi időt átfogó kronológiánk:

OO1841: A székely határőrség fiatal altisztje, Gál Sándor (1817-1866) Csíkszeredában több lelkes társával magyar önképzőkört és olvasótársaságot szervezett, amelyet azonban a katonai főhatóság hamarosan betiltott, s fegyelmi vizsgálatot rendelt el. A magyar hírlapok, könyvek olvasása az akkori császári királyi hadseregben nem kívánatos cselekedetnek minősült.

OO1843. április: A Kolozsváron megjelenő Erdélyi Híradó c. folyóirat 1843. május 9-i számának tudósítása szerint Csíkszeredában olvasó egyesület alakult. A csíki papság által április 20-án tartott gyűlésen Potyó Ferenc felcsíki főesperes felszólította a létrehozott olvasó egyesület részvényeseit az intézmény előmozdítására. Elnököt, pénz- és könyvtárost választottak, egyesületi szabályokat szerkesztettek, s könyvek beszerzéséről intézkedtek, igyekezvén "egész Csíkszék polgári, katonai és egyházi hatóságai" pártfogását megnyerni. Ez az első ismert adat egy csíkszeredai nyilvános könyvtár alapításáról.

OO1854 július 27: A Kultuszminisztérium 17 példány könyvet küldött 32 kötetben a csíksomlyói gimnáziumnak. Bándi Vazul (1847-?) a gimnázium igazgatója (1891-1900) közlése szerint, aki az 1895-96-os gimnáziumi értesítőben kiadta A csíksomlyói róm. kat. főgimnázium története című munkáját, ez az első adat a gimnázium tanári könyvtárának létesítésére vonatkozóan.

OO1855-56: Veress Gergely tanár ajándékozott 50 kötetet az iskolának.

OO1857: A gimnázium tanári kara elhatározta, a könyvtár gyarapítására minden tanár naponta 20 krajcárt fizet, említi Bándi Vazul.

OO1868-69: Incze János tanár elkészíti a gimnázium tanári könyvtárának első katalógusát.

OO1870: Imets Fülöp Jákó (1837-1912) lett a gimnázium igazgatója, aki korszerűsítette az iskolát, átvette a könyvtár vezetését is, az ő szerkesztésében 1871-től rendszeresen megjelentek az iskola évkönyvei, értesítői, amelyek a könyvtár gyarapodásáról is beszámolnak.

OO1873: A csíksomlyói Római Katolikus Tanítóképző Intézet könyvtárának alapítási éve.

OO1876: Megalakult a Csíkszeredai Kaszinó. Kozma Ferenc A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota című, 1879-ben kiadott munkájában a székelyföldi kaszinóféle olvasóegyletek sorában a csíkszeredait is megemlíti. Ezek a polgári közkönyvtárak a helyi értelmiségi és iparosréteg olvasási igényeit elégítették ki.
A gimnázium december 23-i tanári tanácskozásán indítványozták az ifjúsági könyvtár különválasztását a tanári könyvtártól, amelyet a püspök jóvá is hagyott. Az ifjúsági könyvtár kezdetben a tanári könyvtár állományából kiválasztott tan- és segédkönyveket tartalmazott, majd a diákoktól szedett tagdíjból és adományokból gyarapodott.

OO1877-1878: Imets Fülöp Jákó buzdítására kölcsönkönyvtárat hoznak létre a gimnáziumban, anyagi alapjait a tanári kar vetette meg, azzal a céllal, hogy a szegényebb tanulókat ingyen is elláthassák tan- és segédkönyvekkel.

OO1884: A gimnázium tanári könyvtárának kezelését Glósz Miksa (1845-1907), a tudós tanár és bibliográfus vette át, korszerűsítette a könyvtárat, megírta és az 1885-86-os gimnáziumi értesítőben közölte a könyvtár vázlatos történetét.
Megalakult a Csíkszeredai Ipartestület, amelynek keretében Polgári olvasókör is működött.

OO1886: Glósz Miksa elkészítette a tanári könyvtár szakkatalógusát, amelyet az 1886-87-es tanévi gimnáziumi értesítőben tett közzé, ennek alapján ma rekonstruálható a könyvtár akkori állománya.

OO1902-1908: Balló István (1871-?) tanár a gimnázium tanári könyvtárának könyvtárosa, történészként is ismert, több Csíkra vonatkozó tanulmányt tett közzé.

OO1910-1911: Ebben a tanévben költözött át a gimnázium Csíksomlyóról az új csíkszeredai gimnáziumi épületbe (a jelenlegi Márton Áron Gimnázium). Szlávik Ferenc, 1911-től a tanári és ifjúsági könyvtár vezetője, közölte az értesítőben az állomány megoszlását: a tanári könyvtár 3687 kötettel, az ifjúsági könyvtár 4051 kötettel, míg a kölcsönkönyvtár 959 kötettel rendelkezett. Azt is megemlíti, hogy tervbe vették az iskola tanári könyvtárának nyilvánossá tételét, ami a tanárok olvasási igényeinek kielégítése mellett szélesebb olvasói réteg kiszolgálását jelentené, ugyanakkor jelentősebb anyagi támogatást a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége részéről. Ekkor nem kevesebb, mint ötven folyóirat és lap járt a könyvtár számára.

OO1919: A Csíkszeredai Ipartestület könyvtárát Brezina Ferenc órásmester és ipartestületi könyvtáros rendezte be, az ipartestület ötvenéves jubileumára 1934-ben összeállított emlékkönyv adatai szerint. A később megszüntetett könyvtár állománya szétszóródott, de egyes kötetei bekerültek az újonnan alapított rajoni könyvtárba.

OO1921: Megszűnt a gimnáziumi kölcsönkönyvtár, míg a tanári és az ifjúsági könyvtár továbbra is fennmaradt. Az első világháború nagy károkat okozott a frissen felépített gimnázium gyűjteményeiben, a könyvtár állománya, különösen a tanári könyvtáré, felére csökkent.

OO1929: Az Erdélyi Magyar Évkönyv 1918-1929 (Kolozsvár, 1930) Sulyok István által összeállított, erdélyi magyar könyvtárakra vonatkozó statisztikai adatai szerint a Csíkszeredai Kaszinó könyvtára ekkor 430 magyar kötettel rendelkezik, tíz év alatt 154 kötettel gyarapodott, az évi forgalom 179 olvasó, 586 kötet.

OO1934: A Csíkszeredai Kaszinó jól felszerelt könyvtárral rendelkezik, sűrűn látogatott olvasótermében csaknem az összes magyar nyelvű lap megvan- az Erdélyi Monográfia (Szatmár, 1934) című kiadvány szerint.

OO1938-1939: Az Erdélyi Iskola című, 1933-1944 között Kolozsváron megjelentetett neveléstudományi és népnevelő folyóirat, amelyet Márton Áron alapított, 1938/39 1-2. számában cikket közölt a katolikus felekezeti iskolák tanári könyvtárairól, amelynek statisztikai adataiból kiderül, hogy a csíkszeredai gimnázium tanári könyvtára az 1919-1936 között eltelt időszakban mindössze 167 művel gyarapodott, ebből 97 vétel, 70 ajándék, 1936-ban az állomány 4983 kötetből állt, 10 folyóirat járt rendszeresen a könyvtárnak. A tanulmány kiemeli, hogy a felekezeti iskolák nagy részében a tanári könyvtárak gyarapodása lelassult, hiányoznak a kézikönyvek, szótárak, szaklexikonok, de az erdélyi irodalom termékei is.
A két világháború közti időszakban a felekezeti iskolák könyvtárainak állományfejlesztési munkáját egyrészt az államhatalom, másrészt az anyagi eszközök elégtelensége akadályozta.

OO1940/41: A gimnázium tanári és ifjúsági könyvtára több mint 2500 kötet könyvajándékot kapott a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségének Erdélyi Osztályától és a magyarországi testvériskoláktól, az 1940-41-es gimnáziumi értesítőben közölt adatok szerint.

OO1948: A romániai tanügyi reform életbelépésével a nagymúltú Csíkszeredai Katolikus Fõgimnázium is állami tulajdonba és állami irányítás alá került. Antal Imre iskolatörténeti munkáját idézve: "Az iskola híres könyvtárát az államilag összeállított és kiadott tiltott könyvek jegyzéke alapján kiselejtezték, a nagy értékű könyveket, folyóiratokat vagy zárolták, vagy megsemmisítették." (Antal Imre: Tisztesség adassék. Csíkszereda, 1994).
Később a gimnázium 1945 előtti könyvállományának és folyóiratainak nagyobb részét a múzeum vette birtokába, ennek a gyűjteménynek régebbi anyaga ma is a Csíki Székely Múzeumban található, újabb kori- főleg 1850 után kiadott köteteit 1978-ban áthelyezték a Csíkszeredai Megyei Könyvtár akkor létrehozott dokumentációs részlegére.

OO1948-1950: Ebben az időszakban hozták létre a Csík rajoni könyvtárat, a mai Hargita Megyei Könyvtár elődjét, sajnos jellemző módon a könyvtáralapítás pontos időpontját nem ismerjük, saját intézményünk közelmúltjának eseményeit a rögzített adatok hiányában nehéz rekonstruálni, csak 1957-től kezdődően vannak pontos adataink állományunkról.

OO1959: Csík rajon könyvtárának állománya 16595 kötet.

 

created by Miniweb 2005